| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | กีฬา | facebook e-mail

 

 
 
 


คำถามที่ถูกถามบ่อย

Q1 : บัตรนิสิตหาย
Q2 : ลืม password / username สำหรับลงทะเบียน
Q3 : การย้ายทะเบียนบ้าน เข้า-ออก / เพราะเหตุใดจึงต้องย้ายทะเบียนบ้าน
Q4 : เบิกค่ารักษาพยาบาล / การใช้บริการบัตรประกันสุขภาพ
Q5 : ผ่อนผันทหาร ขั้นตอนในการขอผ่อนผันทหาร ต้องทำช่วงไหน อายุเท่าไร หมดเขตเมื่อใด
Q6 : การขอ Activity transcript (ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม)
Q7 : หาจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะต้องไปรับที่ไหน
Q8 : กู้ยืม กยศ. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)/ตรวจสอบค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ขอกู้ กยศ.
Q9 : ขอทุนการศึกษา
Q10 : นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด
Q11 : ผลการเรียนพ้นสภาพเป็นนิสิต
Q12 : อยากทราบวิธีการ เพิ่ม-ถอน รายวิชา
Q13 : ต้องการย้ายคณะ ย้ายสาขา
Q14 : นิสิตชำระค่าลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนด
Q15 : การย้ายสถาบันการศึกษา
Q16 : การโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา หากเราทำเรื่อง ถอนรายวิชา(drop) ไปบางรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 เราจะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่
Q16.1 : หากเราถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดเราจะสามารถโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา ได้หรือไม่
เพราะหากเราไม่มีผลการเรียน ครบ 1 ปีการศึกษา

Q17 : การทำเรื่องลาพักการศึกษา จะเสียค่าธรรมเนี่ยมหรือไม่
Q 17.1: การยื่นเรื่องสำเร็จการศึกษา จะยื่นเมื่อใด
Q 17.2 : หลังจากที่โอนย้ายคณะ/สาขาวิชาแล้ว วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปแล้วนั้น จะติดตามเรามากับแผนการเรียนใหม่หรือไม่อย่างไร แล้วเราต้องไปทำเรื่องโอนย้ายหน่วยกิตหรือไม่?

Q18 : การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย(เมื่อต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบ LAN ของมหาวิทยาลัยแล้ว มีสัญญาณเข้า ไม่เล่นเว็บไม่ได้)
Q18.1 เวลามีปัญหาการใช้งาน NU Net จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้าง
Q18.2 มหาวิทยาลัยมี Wireless LAN ให้ใช้งานบ้างหรือเปล่า ติดตั้งบริเวณไหนบ้าง
Q19 : การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3-5
Q20 : การแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต
.
Q21 : นิสิตปี 1 เข้าห้องพักใหม่ ต้องทำอย่างไร จอง เลือกห้อง จ่ายเงิน
Q22 : ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน เพื่อทำเรื่องตั้งเบิก กรณีบุตรข้าราชการ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

คำตอบ


Q1 : บัตรนิสิตหาย
A1 : กรณีบัตรนิสต ให้นิสิตไปติดต่อกับธนาคารที่เคยทำบัตรไว้เมื่อตอนปี 1 (ซึ่งจะใช้ควบคู่กับบัญชีธนาคารด้วย)หรือหากต้องการเปลี่ยนธนาคาร ก็สามารถทำได้ โดยไปติดต่อที่ธนาคารนั้นๆ เพื่อเขียนคำขอเปิดบัญชีเพื่อทำบัต(ที่มีที่ทำการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตร ซึ่งแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน) update 15 ส.ค.57

<<กลับด้านบน>>


Q2 : ลืม password / username สำหรับลงทะเบียน
A2 : กรณีที่นิสิตลืม password Username ให้นิสิตดำเนินการดังนี้
1. ติดต่อที่สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ห้อง 228 โดยติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
ติดต่อกองบริการการศึกษา (ส่วนงานคอมพิวเตอร์)
2. ถ้าเป็นพาสเวิร์ดเข้าใช้งานเว็บไซด์ของนิสิตหาย/ต้องการเปลี่ยน ให้เข้าไปที่ระบบ Reg (http://www.reg.nu.ac.th)

<<กลับด้านบน>>Q3 : ย้ายทะเบียนบ้าน
A3 : การย้ายเข้า
1. ตรวจสอบบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากระบบการยืนยันสิทธิ์
2. ไปที่ว่าที่การอำเภอในภูมิลำเนา (พร้อมกับผู้ปกครอง) แจ้งย้ายเข้า บ้านเลขที่ 99/xx หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จะได้รับ ทร.6(2ฉบับ)
3. นำ ทร.6 มายื่นที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว หรือ สำนักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารขวัญเมือง ชั้น ล่าง
4. หลังจากการยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือน จะได้รับ ทร.14 เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารราชการ (ติดต่อรับด้วยตนเองที่สำนักงานหอพักฯ)

การย้ายออก
1. ติดต่อที่ว่าการอำเภอ(ภูมิลำเนาเดิม) แจ้งความประสงค์ย้ายออก (ถ้าอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ แต่หากอายุเกิน 20 ปี
ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมเจ้าบ้าน)

เพราะเหตุใดจึงต้องย้ายทะเบียนบ้าน

<<กลับด้านบน>>


Q4 : เบิกค่ารักษาพยาบาล
A4 : การเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณี อุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากรถ ต้องเบิกจาก พรบ.ก่อน) เช่น หกล้ม หมากัด มีดบาด
นิสิตสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้
1.เหตุเกิดในมหาวิทยาลัย หรือ ใกล้เคียง นิสิตสามารถเข้ารักษาที่ รพ.มน.โดยสิทธิประกันสุขภาพ บัตรทอง 30 บาท
(ทั้งนี้นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรักษาพยาบาลที่ รพ.มน.ก่อน โดยใช้หลักฐานสำเนาบัตรนิสิตและบัตรประชาชน ยื่นที่
ห้องหมายเลข 1 รพ.มน.) หากไม่ยื่นสิทธิ์ นิสิตจะต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลเองไปก่อน แล้วนำมาเบิกที่
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พร้อมแนบหลักฐาน
1.ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบสรุปค่ารักษา
4. สำเนาบัตรนิสิต
และนำไปยื่นที่ ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อ1 ครั้งอุบัติเหตุ


2.เหตุเกิดนอกมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถเข้ารักษาใน รพ.มน.ได้
ให้นิสิตสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำมาเบิกกับกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบสรุปค่ารักษา
4. สำเนาบัตรนิสิต
และนำไปยื่นที่ ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 15,000 บ
ยกเว้น รพ.อินเตอร์เวชการ รพ.กรุงเทพ(พิษณูโลก) ซึ่งทำสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้แล้ว จึงไม่ต้องสำรองจ่าย

อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ต้องดำเนินการใช้สิทธิจาก พรบ.(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2533) ก่อน ใช้สิทธิได้ 15,000 บาท โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาใบกรมธรรม์
2. สำเนาคู่มือรถ (หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของรถและหน้าที่มีการต่อภาษี)
3. สำเนาใบแจ้งความ พร้อม รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
6. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
*หากบริษัทที่ทำประกันภัยไม่มีสาขาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ในจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-217111 055-217916
**หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา สายด่าวนประกันภัย 1186 สำนักงานประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-282385-6


กรณีเจ็บป่วย
ใช้สิทธิ์บัตร 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ถ้านิสิตขึ้นทะเบียนการรักษาไว้ที่ รพ.มน.ก็สามารถเข้ารับการรักษา
ในวัน เวลา ราชการ โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น เป็นยานอกบัญชีที่ไม่สามารถเบิกได้)
ทั้งนี้ หากนิสิตเข้ารับการรักษานอกเวลาราชการ ในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นิสิตจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเอง
ใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ โดยสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์รักษาที รพ.มน. ห้องหมายเลข 1 พร้อมนำสำเนาบัตรนิสิตและบัตรประชาชนไปยื่น
จ่ายเอง

update 15ส.ค.57

<<กลับด้านบน>>


Q5 อยากทราบขั้นตอนในการผ่อนผันทหาร
A5 :ให้นิสิตชายที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( พ.ศ.ปัจจุบัน - พศ.เกิด) และต้องการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ได้ที่ กองกิจการนิสิต โดยมีเอกสาร ดังนี้
1. สำเนา สด 9 จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนา สด. 35 จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายเข้า ม.นเรศวร)
4.สำเนาบัตรนิสิต
5.แบบฟอร์มของผ่อนผันทหาร download
ยื่นก่อน 30 ธันวาคม ของทุกปีเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ นิสิตต้องไปจับสลาก ใบดำ-ใบแดง (หากได้ใบแดง ต้องเป็นทหารทันที)
download แบบฟอร์มการผ่อนผัน แล้วนำไปให้ อ.ที่ปรึกษาลงนาม ก่อนนำมายื่นที่ กองกิจการนิสิต(ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา) อาคารอเนกประสงค์


ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อมหาวิทยาลัยอีก
2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตามวัน และเวลา ที่ระบุใน สด.35 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
โดยนำหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย หากไม่ไปแสดงตน มีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี
และเข้าเป็นทหารกองประจำการทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารทราบ ภายใน 30 วัน

นับจากวันสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

<<กลับด้านบน>>


A6 : การขอใบ Transcrip กิจกรรม
Q6 การขอ Transcrip กิจกรรม สำหรับนิสิตรหัส 50 ขึ้น ไป มีวิธีการดังนี้

1. download แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอใบ Activity transcrip (ในหน้าเว็บไซท์ www.sa.nu.ac.th/2010/actran ) ปริ้นแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. log in เข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูล ในหน้าเว็บ http://acttrans.nu.ac.th (คลิ๊ก log in มุมขวาบน)
3. ปริ้นเอกสารที่ได้จากการ log in (ในข้อ 2) พร้อมแบบฟอร์ม (ในข้อ 1) ส่งที่ห้องนโยบายและแผน อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต
4. หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วัน ทำการ ให้นิสิตมารับ ใบ Transcrip กิจกรรม ได้
5. ถามเพิ่ม 055-961150 คลิ๊กเพื่อดูลายละเอียดเพิ่ม

<<กลับด้านบน>>


A7 : หาจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะต้องไปรับที่ไหน
Q7 : ขอเริ่มจาการจ่าหน้าซองจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ก่อนนะคะ การจ่าหน้าซองที่ถูกต้องหรือ
หากจ่าหน้าซอง ถูกต้องครบถ้วนดังนี้แล้ว ให้นิสิตรับจดหมายที่คณะ หรือ หน่วยงานที่สังกัด(ตามระบุ)
แต่หากจ่าหน้าซองไม่ชัดเช่น เช่น ไม่ได้ระบุคณะ หน่วยงาน ให้ติดต่อ ได้ที่ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (หากไม่มีผู้ติดต่อรับ จะส่งคืนผู้ส่ง)
หรือ หากไม่ได้ระบุคณะ หน่วยงาน แต่ระบุเป็นบ้านเลขที่ 99/.... ให้ติดต่อรับได้ที่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (หากไม่มีผู้ติดต่อรับ จะส่งคืนผู้ส่ง)

การจ่าหน้าซองที่ไม่ชัดเจน นอกจากจะทำให้การติดต่อรับจดหมายยุ่งยากแล้ว ยังอาจทำให้จดหมายสูญหาย รับล่าช้า อีกด้วย
ดังนี้ ขอให้นิสิตทุกคนจ่าหน้าซองจดหมายให้ถูกต้อง ชัดเจนนะคะ

รายชื่อผู้รับจดหมายประจำหน่วยงาน

<<กลับด้านบน>>A8 : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
Q8 : กยศ. เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวมีฐานะยากจนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี
โดยนิสิตต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำ เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
สามารถกู้ยืมได้ทั้งค้าบำรุงการศึกษาและค่าครองชีพ
นิสิตลงทะเบียนทางInternet เพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืม ผ่านระบบ E-Studentloan ทางเวปไซด์ http://www.studentloan.or.th
* นิสิตดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียด แบบฟร์อม การเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นผู้กู้ฯ ทางเวปไซด์ www.sa.nu.ac.th พร้อม เอกสารแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์
กับคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำคณะที่นิสิตสังกัด อยู่ตามวันเวลา ที่คณะกำหนด นั้น ๆ
วันเวลาการสมัครดำเนินการตามคณะกำหนด
พร้อมทั้งติดต่อขอแบบคำร้องกู้ยืมที่คณะของ นิสิตโดยตรงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
download ใบคำร้องเพื่อขอสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
download ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ.
ตรวสอบค่าลงทะเบียน เงินกู้ กยศ. http://www.finance.nu.ac.th/web55/index.php?p=contest.php&&u=loan.php
ถามเพิ่ม 055-961216

<<กลับด้านบน>>A9 : ขอทุนการศึกษา
Q9 : นิสิตที่ต้องการขอทุนการศึกษา ทุนการศึกษา มี 2 แบบ คือ ทุนการศึกษา(แบบให้เปล่า) และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนให้เปล่า แบ่งเป็นทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง คือ ทุนฯที่มีผู้มีจิตศรัทธา มอบให้แก่นิสิต จนสำเร็จการศึกษา หรือให้ทุนนิสิตเฉพาะ 2 ปีสุดท้าย
2. ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง คือ ทุนการศึกษาที่ได้มอบให้นิสิตในแต่ละปีการศึกษา
3. ทุนดอกผล * ทุนที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่ง ไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผล ที่ได้รับมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปี มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับดอกผลของทุนนั้น ๆ เจ้าของทุนหรือ อาจระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้จ่าย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา
และประสบปัญหาด้านการเงินในระหว่างที่ศึกษาอยู่
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทาผิดวินัยที่ร้ายแรง
3. เป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่สามารถจะสาเร็จการศึกษาได้
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ เจ้าของทุนระบุไว้
ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปี และรับสมัครตามที่เจ้าของทุนแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ โดยในการรับสมัครหน่วยทุนการศึกษา งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจะประสานงานกับคณะและจะประกาศแจ้งให้นิสิตทราบ
ถึงกาหนด การรับ เวลา สถานที่ในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับบริการ
ได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือ ที่งานกิจการนิสิตของแต่ละคณะที่นิสิตสังกัดอยู่

หลักฐานทีจะยื่นพร้อมกับใบสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนิสิต
3. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว/ของนิสิต พร้อมรูปถ่ายบ้าน
4. ข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนพร้อมลงชื่อผู้สมัครขอทุนการศึกษา
5.ประวัติและความจาเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง
6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
8. สาเนาทะเบียนบ้าน
9. ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา
การสัมภาษณ์ นิสิต เพื่อขอรับทุนการศึกษา - นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกคณะจะได้รับการพิจารณา คัดเลือก โดยการ
สัมภาษณ์ จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย - นิสิตสามารถ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของทุกคณะและบอร์ดประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต เวปไซด์กองกิจการนิสิต

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา <<คลิ๊ก>>
ถามเพิ่ม 055-961216

<<กลับด้านบน>>


Q10 : นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด
มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หากนิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ทันสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้อีก 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน หากยังลงทะเบียนไม่ทันจะถูกถอนชื่อตามข้อบังคับข้อ 13.10   กรณีลงทะเบียนเรียนแล้วจะเพิ่มรายวิชาหรือถอนรายวิชา โดยไม่ติดอักษร  w  สามารถดำเนิน การผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน 2 สัปดาห์จากวันเปิดภาคเรียนเมื่อนิสิตลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาจนพอใจแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินไปชำระเงินตามวัน เวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 สัปดาห์)
แนวทางแก้ไข
นิสิตต้องติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดวันลงทะเบียนให้นิสิตทราบในปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลได้จากบอร์ดที่คณะ หรือทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่ website www.reg.nu.ac.th และหากนิสิตลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดไม่ทันจะพ้นสภาพนิสิต ทั้งนี้ต้องดำเนินการเขียนคำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนนั้น ๆ

ถามเพิ่ม โทร.055-968309

<<กลับด้านบน>>

Q11 : นิสิตไม่รู้ว่าผลการเรียนพ้นสภาพเป็นนิสิต ตามข้อบังคับ
           มหาวิทยาลัยจะจำแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา สำหรับผลการเรียนภาคฤดูร้อนจำนำไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนยกเว้นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน   นิสิตปกติ ต้องมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป นิสิตรอพินิจ คือนิสิตที่มีผลการเรียนสะสมต่ำกว่า 2.00 การคิดสภาพนิสิตจากผลการเรียน  (ข้อ 19.8)
            - ถ้านิสิตเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติแล้วผลการเรียนไม่ถึง 1.50 พ้นสภาพนิสิต (ข้อ 19.8.1)
            - ถ้านิสิตเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ผลการเรียนสะสมไม่ถึง 1.75 พ้นสภาพนิสิต (ข้อ 19.8.2)
            -และถ้านิสิตที่เรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ผลการเรียนไม่ถึง 1.75 พ้นสภาพนิสิต (ข้อ 19.8.3)

แนวทางแก้ไข
- นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถใช้บริการระบบทะเบียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียกใช้ข้อมูลของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผลอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียกข้อมูลนิสิต เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนตรวจสอบจบ ข้อมูลประวัตินิสิต สามารถควบคุมการลงทะเบียนและส่งข้อความถึงนิสิตได้
- กรณีตรวจสอบผลการเรียน ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนได้ ซึ่งมีทั้งข้อมูลรายภาคการศึกษา หรือทั้งหมดตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเลือกใช้โทรแกรมทดลอบเกรด ซึ่งสำหรับรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อทดลองคำนวณ GPA เพื่อเป็นการวางแผนการเรียนต่อไป

<<กลับด้านบน>>


Q12 : การเพิ่มถอนรายวิชา
A12 : การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนหมู่เรียน
กรณีที่  1  สามารถทำการเพิ่ม-ถอนหรือเปลี่ยนหมู่เรียนภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกตินับจากวันเปิดเรียน  หรือภายใน  1  สัปดาห์แรกสำหรับภาคฤดูร้อน  การลงทะเบียนเพิ่มในเวลาที่กำหนดจะไม่เสียค่าปรับ ส่วนการถอนรายวิชา  นิสิตจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 10 บาท  ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้
กรณีที่  2  กรณีขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเรียนหลังกำหนด  ใช้คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด  (NU8)  และมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการขอลงทะเบียนหลังกำหนดแตกต่างกันเฉพาะการชำระค่าธรรมเนียม   ซึ่งไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพนิสิต   แต่ชำระค่าปรับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน
หมายเหตุ 
การถอนรายวิชาในกำหนด  2  สัปดาห์แรกจะไม่ปรากฏอักษร  W  แต่ถ้าถอนรายวิชา  หลังกำหนด  2  สัปดาห์แรก  นิสิตจะได้รับอักษร  W  ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  โดยนิสิตต้องดาวน์โหลดใบถอนรายวิชา  (NU  11)  ที่เว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th  ทั้งนี้ระยะเวลาการถอนรายวิชาแต่ละภาคเรียนไม่เกินร้อยละ  75  ของเวลาเรียน  (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา) 

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q13 การขอย้ายคณะ ย้ายสาขา
A13 การขอย้ายคณะ
1. ต้องใช้เกรดเฉลี่ย-ผลการเรียนบางรายวิชาของนิสิตเป็นข้อพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งแต่ละคณะต้องการผลการเรียนเฉลี่ยและรายวิชาไม่เท่ากัน
นิสิตต้องไปติดต่อขอรายละเอียดจาก(ฝ่ายวิชาการ)คณะที่นิสิตประสงค์จะย้ายไป (เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องใช้มาก)
2. บางคณะไม่รับย้ายนิสิต คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะรับเฉพาะผู้ที่สอบผ่านมาเรียนได้เท่านั้น

การย้ายคณะและสาขาวิชา นิสิตต้องได้รับอนุมัติให้ย้ายได้แล้ว เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศ งานทะเบียนจะย้ายข้อมูลในฐานข้อมูล
นิสิตจากคณะ สาขาวิชาเดิมไปคณะ สาขาใหม่ แต่จะไม่มีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนิสิต สำหรับสถานภาพนิสิต รายวิชาและผลการเรียนจะติดตามตัวนิสิต
ไปทั้งหมด ถ้าหากสถานะนิสิตอยู่ในภาวะรอพินิจ ย้ายไปคณะใหม่ก็ยังคงรอพินิจ การคำนวณค่าสะสมเฉลี่ยสำหรับผลการเรียนเดิมที่ติดตามนิสิตไป
ก็ยังนำมาคำนวณ หาค่าเฉลี่ยสะสมกับสาขาวิชาใหม่ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนต่อไป ยกเว้นรายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรที่นิสิตย้ายไป
สามารถยกเว้นการนำมาคำนวณได้ โดยให้นิสิตมาแจ้งที่งานทะเบียนฯ ว่าประสงค์จะขอยกเว้นการนำผลการเรียนบางรายวิชามาคำนวณค่าสะสมเฉลี่ย
งานทะเบียน ฯ จะดำเนินการให้ตามที่นิสิตขอ และการคำนวณค่าสะสมเฉลี่ยจะคำนวณจากหน่วยกิตและค่าระดับชั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิต
ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q14 ชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลา
A14 กรณีที่นิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา

money
ให้นิสิตไปติดต่อด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(QS) ชั้น 1 เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนสภาพนิสิต และ จะต้องชำระ
ค่าปรับในการคืนสภาพนิสิต จำนวน 1,000 บาท และชำระเพิ่ม สัปดาห์ละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 5 สัปดาห์
หากนิสิตต้องการคืนสภาพ เพื่อรักษาสภาพ โดยไม่ลงทะเบียนเรียน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท (ถามเพิ่ม 055-968309 งานทะเบียนนิสิต)

กรณี นิสิตกู้ยืมกยศ. สามารถตรวจสอบได้จากระบบการลงทะเบียน (reg) ถ้าระบบขึ้น R แสดงว่าไม่ต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
กยศ.จะจ่ายให้ (จะเห็นอักษร R หลังจากการลงทะเบียน)แต่ นิสิตชั้นปี 1 (ภาคต้น) จะต้องสำรองจ่ายก่อน หลังจาก กยศ. อนุมัติ เงินกู้ เรียบร้อยแล้ว
ธนาคาร กรุงไทย สำนักงานใหญ่ จะโอนเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมคืนให้กับนิสิตผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของนิสิตเอง
หากมีปัญหาเรื่องการเงิน <<คลิ๊ก>>

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q15 การโอนย้ายสถาบัน
A15 การย้ายสถานบัน
1. กรณีสถาบันเอกชน มายัง สถาบันการศึกษาของรัฐ (ม.นเรศวร ) ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถามเพิ่ม 055-968575)
2. กรณีสถาบันการศึกษาของรัฐ ย้ายเข้า สถาบันการศึกษาของรัฐ สามารถย้าย และเทียบโอนรายวิชาได้ ถ้ามีรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรเหมือนกัน ทั้งนี้ ให้สอบถามมายัง
คณะ-สถาบัน ที่ต้องการย้ายเข้าก่อน

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q16 การโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา หากเราทำเรื่อง ถอนรายวิชา(drop) ไปบางรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 เราจะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่
A16 ได้

Q16.1. หากเราถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดเราจะสามารถโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา ได้หรือไม่ เพราะหากเราไม่มีผลการเรียน ครบ 1 ปีการศึกษา ==>
A16.1 ตอบ สามารถโอนย้ายได้ หากมีผลการเรียนครบ 1 ปีการศึกษา ถึงแม้ว่าผลการเรียนจะติดอักษร w ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสังกัดใหม่ที่จะย้ายไป ว่าจะพิจารณารับการโอนย้ายของนิสิตหรือไม่

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q17การทำเรื่องลาพักการศึกษา จะเสียค่าธรรมเนี่ยมหรือไม่
A17 ตอบ==> ไม่เสียค่าธรรมเนียม

Q17.1 การยื่นเรื่องสำเร็จการศึกษา จะยื่นเมื่อใด
Q17.1 ตอบ ภายใน 30 วัน หลังจากที่เปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา (ตามแผนการเรียนของนิสิต) หากไม่ดำเนินการดังกล่าว นิสิตจะต้องชำระค่าปรับ วันละ 50 บาท หลังจากเลยกำหนดวันสุดท้ายของการยื่นสำเร็จศึกษา

Q17.2 หลังจากที่โอนย้ายคณะ/สาขาวิชาแล้ว วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปแล้วนั้น จะติดตามเรามากับแผนการเรียนใหม่หรือไม่อย่างไร แล้วเราต้องไปทำเรื่องโอนย้ายหน่วยกิตหรือไม่?
A17.2 ตอบ==> หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการโอนย้ายแล้ว รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนไปแล้วจะติดตามนิสิตไปยังแผนการเรียนใหม่ด้วย หากนิสิต ไม่ต้องการบางรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วสำหรับการนำมาคำณวนหน่วยกิตและ GAP นิสิตสามารถยื่นคำร้องยกเลิกหน่วยกิตในรายวิชานั้นได้

<<กลับด้านบน>>

ssid

Q18ถ้านิสิตต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบ LANของมหาวิทยาลัยแล้ว ได้รับสัญญาณ แต่ทำไมถึงเล่นเว็บไม่ได้ ขึ้นข้อความบอกว่า
The page cannot be displayed ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหม


A18 ตอบ =สาเหตุที่เล่นเว็บไม่ได้ เนื่องจากการยังไม่ได้ตั้งค่า proxy ใน browser ของเครื่องเรา ดังนั้น เราต้องตั้งค่า proxy ก่อน โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
1. เลือกเมนู Tools > Internet Options (ในหน้าของ windows Internet explorer)
2. คลิกทีเมนู Connections จากนั้นคลิกที่ปุ่ม LAN Settiings
3. ในส่วนของ proxy server ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือก "Automaatically detect setting" เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น จากนั้น คลิก OK
4. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ทำการ join domain เข้ากับ domain NU เมื่อเข้าใช้งาน webpage จะต้องพบกับหน้า User login
เพื่อเป็นการแสดงตัวตนเข้าใช้งาน ดังนั้นในช่อง Username ให้ท่านใส่ nu\(รหัสนิสิต) และใส่ password ในช่อง password


ถามเพิ่ม โทร 055-961524


Q18.1 เมื่อมีปัญหาการใช้งาน NU Net จะสามารถติด่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ดังนี้
* ปัญหาเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย NU Net
สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ห้อง 228 โทรศัพท์ 055-961524 email : noc@nu.ac.th
* ปัญหาการเข้าใช้งานในระบบลงทะเบียนออนไลน์
สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 055-968310 ,055-968314-5

Q 18.2
ตอบ จำนวนจุดติดตั้ง Access point
net
ศึกษาเพิ่มได้ที่ http://nunet.nu.ac.th

<<กลับด้านบน>>

ssid


Q19: การสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 2-5
A19: รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ถึงวันที (สัปดาห์แรกของเดือน) มิถุนายน 2555
-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 (เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน)
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.  (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 55
-พิธีชุมนุมสวนสนาม วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี
-เริ่มเรียน (ภาคทฤษฎี) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ฝึก ณ. นฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 55 ที่ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
-การสอบภาคทฤษฎี
เฉพาะชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 54ที่โรงเรียนจ่านกร้อง
-การแต่งกาย ชุดนศท. พร้อมบัตรประจำนศท.(ห้ามลืม) + ดินสอ 2B + ยางลบ
** วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**
--หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน--

<<กลับด้านบน>>

ssid


Q20
A 20 การแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต.
เมื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาวิชา ชั้นปี 5) แล้ว ให้นำ
1. สำเนาใบทรานสคริป จำนวน 3 ชุด
2. ใบรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ไปยื่นเรื่องที่หน่วยฝึก ที่นิสิตไปฝึก (จังหวัดทหารบกพิษณุโลก) เพื่อขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต.
ทั้งนี้ ในเอกสาร ใบทรานสคริป ใบปริญญาบัตร และรับรองการสำเร็จการศึกษา จะไม่ได้ระบุยศ ว่าที่ ร.ต. เนื่องจาก
นิสิตต้องสำเร็จการศึกษาเสียก่อน จึงจะได้รับยศแต่งตั้ง หากนิสิตจะเรียนต่อระดับปริญญาโท และนำใบแต่งตั้งยศไปแสดง
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ จึงจะได้ยศว่าที่ ร.ต. นำหน้าในเอกสาร (ถามเพิ่ม 055-961211)

กรณี รายชื่อรับปริญญาบัตร

 

Q21 : นิสิตปี 1 เข้าห้องพักใหม่ ต้องทำอย่างไร จอง เลือกห้อง จ่ายเงิน
ตอบ : คลิ๊ก

 


Q22 : ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน เพื่อทำเรื่องตั้งเบิก กรณีบุตรข้าราชการ ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : ให้นิสิตนำเอกสารการชำระเงินที่ได้จ่ายกับธนาคาร พร้อมบัตรประชาชน ไปยื่นที่กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1
เพื่อขอรับใบเสร็จตัวจริง สำหรับทำเรื่องเบิกเงินได้เลยค่ะ (ดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียน)

<<กลับด้านบน>>

ssid

 

  

กลับด้านบน
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334