| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | ปัญหาเรื่องการเงิน | สำหรับนิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

 

 

คำถามที่ถูกถามบ่อย เกี่ยวกับหอพัก
- นิสิตชั้นปี 1 จะเข้าหอพักใหม่ ต้องทำอย่างไร จอง เลือกห้อง จ่ายเงิน <<คลิ๊ก

นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดพิษณุโลก
ต้องพักอาศัยในหอพัก ซึ่งมีให้เลือกหลายประเภท แต่หอพักที่มหาวิทยาลัยอยากแนะนำให้นิสิตเลือกพักอาศัย 2 ที่ คือ
1. หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm)
เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีความสะดวก ปลอดภัย (http;//www.nudorm.nu.ac.th)

ติดต่อ :

โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99/6 - 99/20 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :0-5596-1260  

2. หอพักเอกชน
เป็นหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้
2.1 หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.หอพัก 2507 และ เป็นหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีจำนวน 37 หอพัก - หอพักประเภทนี้ นอกจากจะปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายแล้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นิสิตและผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่า
จะได้รับความยุติกรรม สะดวก สบาย ในการพักอาศัย สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.gisdorm.nu.ac.th
ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออก
เยี่ยมนิสิตที่พักอาศัยในหอพักเหล่านี้เป็นประจำ ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับนิสิตและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง (ถามเพิ่ม คุณเกษรินทร์ 055-961215)


2.2. หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.หอพัก 2507 แต่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่ายฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน
300 กว่าหอพัก นิสิตหรือผู้ปกครองสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากระบบสืบค้น www.gisdorm.nu.ac.th
ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออก
เยี่ยมนิสิตที่พักอาศัยในหอพักเหล่านี้เป็นประจำ ทุกภาคการศึกษา

2.3. หอพักที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม พรบ.หอพัก 2507 ซึ่งอาจอยู่ในรูปของบ้านเช่า ตึกแถว คอนโด
การเข้าพักอาศัยในหอพักลักษณะนี้ อาจเกิดปัญหากับนิสิตได้ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล
ความเป็นอยู่ ทั้งในเรื่อง คุณภาพ-มาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หาหอพักเอกชน

วิธีการเลือกหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ

     
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คัดเลือกหอพักเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 16 หอพัก ดังนี้
หอพักนิสิตหญิง


หอพักนิสิตชาย

       
       
       
       
       
       
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334