| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

 


 
 
(คำแนะนำเพิ่มและ
ขั้นตอนของการยื่นแบบฟอร์มของทุกประเภท)

เอกสารงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

  • บริการด้านเตรียมข้อมูลนิสิตใหม่
    NU 1 ระเบียนประวัตินิสิต

 

แบบฟอร์มวิชาทหาร
1.ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการวิชาทหารกองประจำการ
2.สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3-5 (อ่านเพิ่ม)
3.เอกสาร "ทหารชวนรู้"

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
1.ขอใช้ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
2.ขอให้ห้องเรียนอาคารปราบไตรจักร
3.ห้องประชุมนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี
4.ห้องประชุมกองกิจการนิสิต
5.สนามกีฬา

แบบฟอร์มทุนการศึกษา
1.คำขอกู้เงิน กยศ
2.คำขอกู้เงิน กรอ.
3.แบบคำขอกู้เงิน กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
4.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
5.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
6.ประมวลคำถาม-คำตอบ กยศ.

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
1.แบบขอเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
2.แบบขอเงินช่วยเหลือ กรณีทุพลภาพ
3.แบบขอเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต
4.หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตพิการ
1.แบบจดทะเบียนคนพิการ
2.แบบทะเบียนประวัตินิสิตพิการ(เพื่อขอทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ
)


แบบฟอร์มอื่น ๆ
1.แบบฟอร์มสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ
2.แบบสมัครงานพิเศษระหว่างเรียน
3.แบบยืมวุสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรม
4.แบบฟอร์มสมัครทำงานพิเศษระหว่างเรียน
5.แบบแจ้งความจำนงจ้างนิสิตงานพิเศษ
6.แบบฟอร์มสมัครห้องสมุดอาชีพ

 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรรู้

1. กองทัพชวนรู้
2. การปฏิบัติตาม พรบ.รับราชการทหาร 2497
3.พรบ.หอพัก 2507

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334