ssid

| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | Internet | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | facebook:ssidnu

 

 
 
 
 


ปัญหาเรื่องการเงิน

กรณีนิสิตมีปัญหาเรื่องการ มีทางแก้ไข ช่วยเหลือ ได้หลายวิธี แล้วแต่ความเร่งด่วน ได้แก่

วิธีที่ 1 ติดต่อ กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย กรณีเร่งด่วน ยืมได้ครั้งละ 2,000 - 6,000 บาท และต้องชำระคืนภายใน 5 เดือน ๆ 1,200 บาท
แต่หากต้องการมากกว่า 6,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน
(ถามเพิ่มงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 055-961216 )

วิธีที่ 2 : ทำงานพิเศษระหว่างเรียน ติดต่อได้ที่ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งอยู่ที่กองกิจการนิสิตอาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 055961211 )
เปิดรับนิสิตเพื่อทำงานระหว่างเรียน และส่งให้กับผู้ประกอบที่สนใจจ้างงานนิสิต ค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง ชม.ละ 20-50 บาท แล้วแต่ชนิดงาน
และบางหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ก็เปิดรับนิสิตทำงานพิเศษ เช่น สำนักหอสมุด (055-962669) กองบริการวิชาการ (055-968610)

วิธีที่ 3 : กรณีที่ผู้ปกครองนิสิตมีรายได้น้อย ไม่ถึง 200,000 บาท/ปี นิสิตสามารถขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.(ถามเพิ่ม 055-961211)

วิธีที่ 4 : วิเคราะห์วิธีการใช้จ่ายเงินของตนเอง ว่ามีส่วนใดที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือ ค่าของใช้ หรือ สิ่งของที่ไม่จำเป็นมาก เช่น
เสื้อฟ้า ค่าเครื่องประดับ ค่าโทรศัพท์ เพื่อลดรายจ่าย หรือ จะปรึกษาเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ได้ที่ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต
อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 055-961211

 

 

 

 

 

  

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334