รายชื่อผู้รับจดหมาย-ไปรษณียภัณฑ์ประจำหน่วยงาน
       กรณีที่ท่านไม่ได้รับจดหมาย แล้วสืบค้นใน เว็บไซต์ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
แล้วพบชื่อผู้รับจดหมาย ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่ท่านไม่รู้  ให้ดูรายชื่อผู้รับจดหมายในตารางต่อไปนี้ แล้วไปรับที่หน่วยงานนั้น ๆ
ส่วนใหญ่จะพบที่คณะที่นิสิตสังกัด
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้รับจดหมาย ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้รับจดหมาย
1 คณะมนุษยศาสตร์ ปวีณา 29 สถานีวิทยุกระจายเสียง  
2 คณะสังคมศาสตร์ นงนุช 30 กองกลาง พิมพ์พร
3 คณะนิติศาสตร์ จิรวดี 31 กองคลัง
4 คณะวิทยาการจัดการฯ ปาริชาติ /ดาวเรือง 32 กองแผนงาน
5 คณะศึกษาศาสตร์ นงนุ นุชรุ่งเรือง 33 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ศิริพร สนธิโพธิ์ 34 สำนักงานสภาอาจารย์
7 คณะวิทยาศาสตร์ ละเอียด 35 กองอาคารสถานที่
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิเชียร 36 กองบริหารงานบุคคล
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกสร รอดประเสริฐ 37 งานประชาสัมพันธ์
10 คณะแพทยศาสตร์ ดวงกมล 38 กองประกันคุณภาพการศึกษา
11 คณะเภสัชศาสตร์ วิภารัตน์ 39 กองกฏหมาย
12 คณะทันตแพทยศาสตร์ พิชชรัตน์ 40 กองพัฒนากิจการต่างประเทศ
13 คณะสหเวชศาสตร์ เกษม 41 กองบริการการศึกษา อทิตยา  /นพวรรณ
14 คณะพยาบาลศาสตร์ สุพรรณี 42 กองบริหารงานวิจัย เตือนใจ
15 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิมลวรรณ 43 โรงพยาบาล ม.นเรศวร ดวงกมล
16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจษฎา 44 กองบริการวิชาการ รัศมี
17 วิทยาลัยนานาชาติ ถวิล / จีระศักดิ์ 45 หอพักนิสิต NU Dorm สุรัตน์ กอบกุล วราลี
กมลพรรณ
18 บัณฑิตวิทยาลัย ธนกฤษณ์ 46 กองกิจการนิสิต ปิยนุช / ระพินท์
19 กองบริการเทคโนโลยีฯ (citcoms)  
20 สถานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง-สารวิน   ถามเพิ่ม   ห้องไปรษณีย์ ม.นเรศวร อาคาร QS 055-968335
21 ศูนย์พม่าศึกษา ปวีณา   กองกิจการนิสิต  055-961215
  หอพัก NU Dorm 055-961287
22 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ขนิษฐา  
23 สถานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี เตือนใจ การจ่าหน้าซองที่ถูกต้อง
24 สถานบริการเทคโนโลยีอวกาศฯ สิริวรรณ ชื่อ - สกุล
25 สำนักหอสมุด จิม / จรัญ คณะ.........................
26 วิทยาลัยพลังงานทดแทน จารุณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 พิพิธภัณฑ์ผ้า ประภาพร / เสนอ ต.ท่าโพธื อ.เมือง จ.พิษณุโลก
28 สถาบันเพื่อสร้างความเข็มแข็งฯ   65000
(รับจดหมายที่คณะ)