วิชาทหาร

| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | กีฬา | facebook e-mail

sol

การขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต.
 
แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันทหาร
-แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
 
 
เอกสารที่ควรรู้
-แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497
-กองทัพชวนรู้
 


การผ่อนผันทหาร

คุณสมบัติ
   
นิสิตชายซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์จะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไป และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
และมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันและยื่นขอผ่อนผันได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคมของทุกปี
 
เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ (รับเอกสารได้ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของนิสิต)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร (สด.10) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อมหาวิทยาลัยอีก
2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตามวัน และเวลา ที่ระบุใน สด.35 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
โดยนำหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย หากไม่ไปแสดงตน มีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี
และเข้าเป็นทหารกองประจำการทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารทราบ ภายใน 30 วัน
นับจากวันสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497


บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
 
   
นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดคือ ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
   
และทำการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากมีความประสงค์จะทำการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือนิสิตได้รับหมายเรียกพล แต่ไม่สามารถไปทำการฝึกได้ ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อ
ฝึกวิชาทหารและยื่นขอผ่อนผันการเรียกพลได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์
 
เอกสารการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
การสมัครเรียนวิชาทหาร
   
นิสิตชายและหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1
ของทุกปีการศึกษา
เอกสารการสมัคร
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. รูปถ่ายแเต่งเครืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป
3. เอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะชั้นปีที่ 3)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 650 บาท
7. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
8. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5
1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
4. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ถึงวันที 10 มิถุนายน 2554
   

-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 (เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน)
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.  (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 55
-พิธีชุมนุมสวนสนาม วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี
-เริ่มเรียน (ภาคทฤษฎี) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ฝึก ณ. นฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 55 ที่ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
-การสอบภาคทฤษฎี
เฉพาะชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 54ที่โรงเรียนจ่านกร้อง
-การแต่งกาย ชุดนศท. พร้อมบัตรประจำนศท.(ห้ามลืม) + ดินสอ 2B + ยางลบ
** วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**
--หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน--การแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต.
เมื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาวิชา ชั้นปี 5) แล้ว ให้นำ
1. สำเนาใบทรานสคริป จำนวน 3 ชุด
2. ใบรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ไปยื่นเรื่องที่หน่วยฝึก ที่นิสิตไปฝึก (จังหวัดทหารบกพิษณุโลก) เพื่อขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต.
ทั้งนี้ ในเอกสาร ใบทรานสคริป ใบปริญญาบัตร และรับรองการสำเร็จการศึกษา จะไม่ได้ระบุยศ ว่าที่ ร.ต. เนื่องจาก
นิสิตต้องสำเร็จการศึกษาเสียก่อน จึงจะได้รับยศแต่งตั้ง หากนิสิตจะเรียนต่อระดับปริญญาโท และนำใบแต่งตั้งยศไปแสดง
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ จึงจะได้ยศว่าที่ ร.ต. นำหน้าในเอกสาร

การขอเรียกชื่อนำหน้า ว่าที่ ร.ต. ในวันรับปริญญา
ให้นิสิต กรอกคำร้อง NU 16 , NU18 และยื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อขอให้การอ่านรายชื่อตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มีคำว่า ว่าที่ ร.ต. นำหน้า (แต่ในใบปริญญา จะไม่มีคำว่า ว่า ร.ต. นำหน้า ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว)
ถามเพิ่ม 055-961211

อ่านเพิ่ม พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2499)
มาตรา 3 ข้อ 2 ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับ"ว่าที่ร้อยตรี" ยศนายทหารสัญญาบัตรให้แต่งเครื่องแบบและ
ประดับเครื่องหมายเช่นเกียวกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนั้น
ข้อ 3 ในโอกาสต่อไปนี้ถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นใดให้นายทหารสัญญาบัตร"ว่าที่ร้อยตรี" แต่งเครื่องแบบปกติขาวในงานพระราชพิธีหรือ
รัฐพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับ-ส่งเสร็จ และงานเกี่ยวกับราชการทหารรวมทั้งพิธีของส่วนราชการพลเรือนหรืองานเลี้ยงรับรองที่จำเป็น
ต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว
มาตรา 6 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารตาม พรบ.นี้โดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแต่ง ผู้นั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และหากระทำในช่วงประกาศ
อัยการศึก มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี
(อ้างอิงจาก พี่พิเศษ/2555 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 2 เม.ย.55)

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334