| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | ปัญหาเรื่องการเงิน | สำหรับนิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (Student Services Information Desk : SSiD)
     จัดตั้งเพื่อ เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อบริการนิสิต ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับนิสิต เช่น เรื่องเรียน ส่วนตัว การทำกิจกรรม รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเอื้ออำนวยให้นิสิตใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้สะดวก ปลอดภัย และมีความสุขยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปได้มากที่สุด

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968334
e-mail : ssidnu@hotmail.com
facebook : ssid nu

เวลาให้บริการ
ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาสามารถฝากคำถามไว้ใน e-mail หรือ facebook
หรือหากมีเหตุที่ต้องการข้อมูลเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต 086-9369977 (24 ชั่วโมง)

 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334